Nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus dailės galerija (toliau – Įstaiga) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
2. Įstaigos buveinė Pramonės g. 16I, Alytus, NTR 4400-4453-5448.
3. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.
4. Įstaigos veiklos laikotarpis – Neribotas.
5. Įstaigos finansiniai metai nuo Sausio mėn. 1 d. iki Gruodžio 31 d.

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI

5. Įstaigos veiklos tikslai:
5.1. Įstaigos tikslai – tenkinti viešuosius interesus vykdant šią visuomenei naudingą veiklą, remti, skatinti Lietuvos profesionaliojo meno kūrybą, kultūros ir meno kūrėjų kūrybinę raišką, jos pristatymą visuomenei, bei vykdyti sklaidą Lietuvoje ir užsienyje;
5.2. inicijuoti, organizuoti, rengti respublikines, tarptautines vizualiojo meno parodas (bienalės, trienalės, kvadrienalės), festivalius, plenerus, simpoziumus, kūrybinius konkursus, konferencijas, meno kūrinių aukcionus, edukacinius, medijų meno ir kitus šiuolaikinio meno projektus, bei vykdyti kitas respublikines, tarptautines kultūros ir meno programas;
5.3. dalyvauti respublikinėse, tarptautinėse profesionalaus vizualaus meno parodose (bienalės, trienalės, kvadrienalės), festivaliuose, pleneruose, simpoziumuose, kūrybiniuose konkursuose, konferencijose, meno kūrinių aukcionuose, edukacijos ir kituose šiuolaikinio meno projektuose, bei kitose respublikinėse, tarptautinėse kultūros ir meno programose; 5.4. inicijuoti, organizuoti ir vykdyti respublikinius, tarptautinius tarpdisciplininio, tarpsritinio, tarpinstitucinio bendradarbiavimo kultūros ir meno projektus, glaudžiai bendradarbiauti su valstybinėmis ir savivaldos institucijomis / įstaigomis, tapačias programas rengiančiomis Lietuvos ir užsienio kultūros ir meno, švietimo įstaigomis, kitomis organizacijomis, profesionaliais kultūros ir meno kūrėjais, bei užsienio lietuviais;
5.5. inicijuoti, organizuoti ir vykdyti šiuolaikines kultūros ir meno programas ir kitas įtraukias veiklas, skirtas Alytaus, Lietuvos jaunųjų vizualaus meno kūrėjų kūrybos skatinimui ir puoselėjimui;
5.6. vykdyti leidybinę veiklą – publikuoti spausdintiniuose leidiniuose informaciją apie Įstaigos vykdomus projektinius renginius, juose sukurtus, pristatomus kultūros ir meno produktus, jų kūrėjus bei organizuoti šios spausdintinės informacijos sklaidą;
5.7. vykdyti informacijos apie Įstaigos veiklą, veiklos metu sukurtus, pristatomus kultūros ir meno produktus, bei kultūros ir meno kūrėjus skaitmeninimą ir kaupimą, multimedijinių produktų kūrimą, skaitmenintos informacijos leidybą skaitmeninėse laikmenose, sklaidą internete ir kitais būdais kitose priemonėse;
5.8. kaupti Alytaus, Lietuvos ir užsienio šiuolaikinių profesionalių menininkų kūrinių jų fondus, saugoti, tyrinėti, organizuoti jų restauravimą ir konservavimą, sudaryti jų skaitmenintą duomenų archyvą, populiarinti ar kitaip jais disponuoti, bei vykdyti kitą kultūros ir meno vertybių išsaugojimo veiklą;
5.9. vykdyti kitą Įstaigos numatytą, Lietuvos respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams neprieštaraujančią veiklą, užtikrinančią Įstaigos tikslų įgyvendinimą.
5.9.1. Įstaigos veiklos sritys, rūšys
5.9.2. Įstaiga įgyvendindama numatytus tikslus gali vykdyti šią ūkinę komercinę ir kitą veiklą (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2 redakcija):
5.9.3. 13 – Tekstilės gaminių gamyba;
5.9.4. 15 – Odos ir odos dirbinių gamyba;
5.9.5. 16 – Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; 5.9.6. 17 – Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba;
5.9.7. 18 – Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas;
5.9.8. 22 – Guminių ir plastikinių gaminių gamyba;
5.9.9. 23 – Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba;
5.9.10. 24 – Pagrindinių metalų gamyba;
5.9.11. 25 – Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba; 5.9.12. 31 – Baldų gamyba;
5.9.13. 32 – Kita gamyba;
5.9.14. 46 – Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais;
5.9.15. 47 – Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą;
5.9.16. 58 – Leidybinė veikla;
5.9.17. 59 – Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla;
5.9.18. 60 – Programų rengimas ir transliavimas;
5.9.19. 63 – Informacinių paslaugų veikla; 5.9.20. 68 – Nekilnojamojo turto operacijos;
5.9.21. 71 – Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė;
5.9.22. 73 – Reklama ir rinkos tyrimas;
5.9.23. 74 – Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
5.9.24. 77 – Nuoma ir išperkamoji nuoma;
5.9.25. 78 – Įdarbinimo veikla;
5.9.26. 79 – Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla;
5.9.27. 81 – Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas;
5.9.28. 82 – Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla;
5.9.29. 84 – Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas;
5.9.30. 85 – Švietimas;
5.9.31. 90 – Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;
5.9.32. 91 – Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla;
5.9.33. 93 – Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
5.9.34. 94 – Narystės organizacijų veikla;
5.9.35. 95 – Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas;
5.9.36. 96 – Kita asmenų aptarnavimo veikla;
5.9.37. 99 – Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla.

III. ASMENS TAPIMO NAUJU DALININKU TVARKA

6. Asmuo gali tapti nauju dalininku, jį priėmus dalininku arba jam įgijus (paveldėjus, nupirkus ar kitais būdais įgijus) dalininko teises.
7. Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka:
7.1. pageidaujantis tapti dalininku asmuo pateikia Įstaigos vadovui prašymą juo tapti. Asmens prašyme turi būti nurodyti duomenys apie jį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, atstovo vardas, pavardė), išreikštas pritarimas Įstaigos veiklos tikslams ir nurodytas asmens numatomas įnašas į dalininkų kapitalą, šio įnašo dydis (kai numatomas įnašas – pinigai) ar vertė (kai numatomas įnašas – materialusis ar nematerialusis turtas) (litais) ir įnašo perdavimo Įstaigai terminas;
7.2. asmuo dalininku priimamas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu;
7.3. visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą priimti dalininką, pageidavęs dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavęs Įstaigai savo prašyme nurodytą įnašą.
8. Dalininko teises įgijęs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:
8.1. apie tai, kad įsigijo dalininko teises, raštu praneša Įstaigos vadovui ir kartu pateikia jam dalininko teisių įgijimą liudijantį dokumentą ar jo išrašą. Pranešime turi būti nurodyta: dalininkas, kurio turėtas dalininko teises asmuo įgijo (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas); asmuo, įgijęs dalininko teises (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, atstovo vardas ir pavardė); dalininko teisių įgijimo data;
8.2. dalininku tapusio asmens įnašo į dalininkų kapitalą vertė atitinka dalininko teises perleidusio dalininko turėtų įnašų vertę.
9. Pageidavimą tapti dalininku asmeniui atlikus šių Įstatų 7.3 punkte nurodytus ar dalininko teises įsigijusiam asmeniui atlikus šių Įstatų 8.1 punkte nurodytus veiksmus, Įstaigos vadovas per 2 darbo dienas įrašo naują dalininką ir jo įnašo vertę į Įstaigos dokumentus, atsižvelgdamas atitinkamai į šių Įstatų 7.3 punkto nuostatas ar
8.1. punkte nurodytuose dokumentuose nurodytą dalininko teisių įgijimo datą ir 8.2 punkto nuostatas.
10. Atlikus šių Įstatų 9 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.

IV. DALININKO TEISIŲ PERDAVIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

11. Apie ketinimą parduoti dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti Įstaigos vadovui (kartu nurodyti dalininko teisių pardavimo kainą).
12. Įstaigos vadovas per 5 dienas nuo dalininko pranešimo gavimo dienos apie tai šių Įstatų 19 punkte nurodytu būdu informuoja kitus Įstaigos dalininkus (kartu nurodo dalininką, kuris parduoda dalininko teises, ir dalininko teisių pardavimo kainą) ir šių Įstatų nustatyta tvarka šaukia visuotinį dalininkų susirinkimą sprendimui dėl Įstaigos dalininko, kuris pirktų parduodamas dalininko teises, priimti.
13. Visuotiniame dalininkų susirinkime paaiškėjus, kad už nustatytą kainą dalininko teisių neperka nė vienas Įstaigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas parduoti kitam asmeniui.
14. Jeigu Įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teisės parduodamos šio dalininko pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant šių Įstatų 11-13 punktuose nurodytų veiksmų.

V. DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO ĮSTAIGAI TVARKA

15. Dalininkų įnašai Įstaigai perduodami tokia tvarka:
15.1. pinigai įnešami į Įstaigos sąskaitą;
15.2. materialusis ir nematerialusis turtas Įstaigai perduodamas surašant turto perdavimo aktą. Aktą pasirašo turtą perduodantis asmuo (steigėjas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis asmuo) ir Įstaigos vadovas. Kartu su perduodamu turtu Įstaigai pateikiama ir šio turto vertinimo ataskaita, kuri turi būti sudaryta ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki turto perdavimo Įstaigai. Turto vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko lėšomis.

VI. ĮSTAIGOS ORGANAI

16. Įstaigos organai – visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Įstaigos vadovas.
17. Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija, taip pat Įstaigos vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarka ir jo kompetencija nesiskiria nuo nurodytų Viešųjų įstaigų įstatyme.
18. Visuotinį dalininkų susirinkimą šaukia Įstaigos vadovas.
19. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą Įstaigos vadovas ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam dalininkui, elektroninių ryšių priemonėmis
20. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių Įstatų 19 punkte nurodyto termino, jei su tuo raštiškai sutinka visi dalininkai.
21. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi vieną balsą.
22. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma, išskyrus šiuos sprendimus, kurie priimami ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų:
22.1. sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;
22.2. sprendimą pertvarkyti Įstaigą;
22.3. sprendimą likviduoti Įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą.
23. Jeigu Įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas Įstaigos savininku ir jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.

VII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

24. Sprendimus steigti Įstaigos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Įstaigos vadovas.

VIII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

25. Dalininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Įstaigos dokumentai jam pateikiami susipažinti Įstaigos darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Įstaigos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos dalininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai, arba įteikiamos pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis.
26. Įstaigos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

IX. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

27. Kai Įstaigos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami https://www.facebook.com/alytausdailesgalerija/
28. Kiti Įstaigos pranešimai dalininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kai pranešimai dalininkui siunčiami registruotu laišku, jie siunčiami adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai tą pačią dieną išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
29. Už pranešimų išsiuntimą laiku ar jų įteikimą pasirašytinai atsako Įstaigos vadovas.

X. INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

30. Įstaigos veiklos ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo turi būti pateikta Juridinių asmenų registrui ir paskelbta Įstaigos interneto svetainėje, jeigu Įstaiga ją turi.
31. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas, skelbiama Įstaigos interneto svetainėje, jeigu Įstaiga ją turi.
32. Tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su Įstaigos veiklos ataskaita ir kita visuomenei
pateikiama informacija susipažinti Įstaigos buveinėje Įstaigos darbo valandomis.

XI. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

33. Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Viešųjų įstaigų įstatyme.
33. Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Viešųjų įstaigų įstatyme.

Šie įstatai pasirašyti 2020 m. liepos 14 d. Alytuje.

Kontaktai
Darbo laikas
  • I: nedirbame

  • II: 10 - 18

  • III: 10 - 18

  • IV: 10 - 18

  • V: 10 - 18

  • VI: 10 - 14

  • VII: nedirbame

Parašykite mums

© Aytaus dailės galerija